Klub Donna Rosi

CHRÁNENÁ DIELŇA DONNA ROSI

Kaštieľská 15, 82105 Bratislava

Chránená dielňu zriadilo občianske združenie Klubu Donna Rosi a v spolupráci s ÚPSVaR mu bolo udelené od októbra 2011 priznanie postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska.

Dielňa má dve pracovné prevádzky so zameraním na krajčírsku dielňu a v obidvoch zamestnáva výlučne zdravotne postihnutých občanov. V rámci týchto salónov poskytuje rôzne služby a vyrába na zákazku pracovné odevy , bytový textil, opravy a úpravy odevov, ale najmä spracováva textilný a galantérny odpad, a kreatívnou činnosťou formou záujmovej činnosti vyrába dekoratívne predmety. 

Do ich portfólia počas pandémie pribudla výroba ochranných rehabilitačných, antidekubitných pomôcok, a tiež pomôcok na princípe bazálnej stimulácie, kde sa využívajú

ostatné zmyslové vnemy, čo mimoriadne pomáha k skvalitneniu života najmä seniorom, zdravotne a telesne znevýhodneným klientom.

Čo to znamená pre Vás zákazníkov?

Platíte povinný odvod za nezamestnaných pracovníkov so ZP?

Ponúkame Vám riešenie!

Ak zamestnávateľ podľa §63 ods.1 písm. d,zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti, nemôže z rôznych príčin zamestnávať občanov so ZP, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so ZP aj náhradným plnením.

Na základe tejto povinnosti v zmysle § 64 zákona 4.5/2004 ponúkame splnenie tejto povinnosti odobraním našich výrobkov, alebo služieb z našej ponuky.

Spĺňame podmienky aj k darovaniu 2% nášmu Občianskemu združeniu, o čom svedčí aj priloženie osvedčenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, ktorý sa každým rokom obnovuje.